Tag «กล้องวงจรปิด»

กล้องวงจรปิดvsไอพี

กรณีแหวกแนวของกล้องวงจรปิดกลุ่ม Analog กับ IP Camera กล้องวงจรปิดใน ที่ปัจจุบันมีหลากหลายรุ่น หลากหลายประเภท มอบเลือกตั้งขึ้นอยู่กับการใช้งานของแต่ละคนว่าต้องการกล้องวงจรปิดข้างไรไป ใช้งาน ในบทความนี้จะพูดถึงเรื่องความแตกต่างระหว่างกล้องวงจรปิดแบบ Analog และ กล้องวงจรปิดแบบ IP Camera ว่ามีเนื้อความฉีกแนวกันอย่างไร 1. เรื่องของ กระแสความกระจ่าง ความ คมชัดของกล้องวงจรปิดแบบ Analog จะมี คดีคมชัดในรูปแบบของ TVL ซึ่งถ้ามี TVL มากความคมชัดก็จะมาก แต่ถ้ามี TVL น้อยความคมชัดก็จะน้อย เพราะว่าที่ล่าสุดTVL สูงสุดจะอยู่ที่ 700-750 TVL แต่ในส่วนของกล้องวงจรปิดแบบ IP Camera จะมี เพราะว่าในที่สมัยปัจจุบันในรูปแบบของ Megapixel ซึ่งจะเป็นภาพแบบการเรียงตัวของจุดซึ่งจะให้ภาพชัดเจนกว่า TVL มากกว่ามาก ซึ่งในปัจจุบัน โดยณสมัยนี้จะมีตั้งแต่ 1.3 Megapixel – 3 Megapixel ยิ่ง Megapixel มากความคมชัดก็จะมากตามไปด้วย …