Category «กล้องวงจรปิด»

วิธีการเลือกเลนส์กล้องวงจรปิด

งานลงคะแนนขนาดของเลนส์กล้องวงจรปิด เลนส์สิ่งกล้องวงจรปิดมีอยู่บท สรุปอย่างมากต่อข้อความคมชัดของภาพที่ปรากฏบนจอภาพ การคัดชดใช้เลนส์นั้นต้องพิจารณาตั้งแต่ความยาวโฟกัส พักจุดโฟกัสของเลนส์กับมุมการมองเห็น และขนาดของเลนส์ เรื่องแถวโฟกัส (Focal length) คือระยะจากเลนส์ถึงจุดที่แสงหักเหมา บั่นกักด่าน เมื่อ แสงเดินทางมาจากวัตถุ หรือช่องไฟจากจุดกึ่งกลางเลนส์ถึงจอรับภาพ ซึ่งภาพจะชัดเจนที่สุดเมื่อเลนส์จับภาพวัตถุในระยะที่ไกลที่สุด หรือระยะอนันต์ ความแวงโฟกัสมีผลกับ 1. องศาการมองเห็นภาพ หรือ Angle of view หรือพื้นที่ในการรับภาพ เลนส์กระแสความยาวเหยียดโฟกัสแต่ละอันจะให้องศาในการรับภาพไม่เท่ากัน เลนส์พื้นที่ประกอบด้วยความยาวโฟกัสสั้นกว่าจะมีพื้นที่การมองเห็นภาพกว้าง กว่า 2.ความผิดเพี้ยนของภาพ โดยเลนส์ที่กอบด้วยความยาวโฟกัสสั้นกว่าจะให้สัดส่วนของวัตถุผิดเพี้ยนเป็น กำลังกระทั่ง เช่น เลนส์ 3.6 มม. จะให้ทัศนียภาพสิ่งของออกแนวโค้งๆ ปัจจัยที่อยู่ใกล้ก็อาจจะดูบวมกว่าความเป็นจริง บานตะเกียงกระทั่งเลนส์ 4 มม. เป็นต้น 3. ระยะชัดลึกของภาพ หรือ Depth of field คือระยะไกลสุดที่สามารถมองเห็นภาพได้ชัดตลอด เลนส์ที่มีความยาวโฟกัสสั้นกว่า จะมีระยะชัดลึกของภาพน้อยกว่า เช่น เลนส์ 4 มม. จะมีวรรคชัดลึกน้อยกว่าเลนส์ 8 …