About

บริษัทโอกามิเอนเตอร์ไพรส์จำกัดได้ดำเดินการมานานกว่า 14 ปีในการดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับกล้องวงจรปิด(CCTV) ซึ่งบริษัทได้เติบโตขึ้นทุกปี จึงมีความสามารถในการรองรับบริการด้านกล้องวงจรปิดที่กำลังขยาย ได้ในขณะนี้ ซึ่งทางบริษัทเชื่อว่าทางเรามีความสามารถพอในการสร้างความพึงพอใจให้ลูกค้า ในด้านบริการ ทุกท่านอาจจะมองว่า ธุรกิจกล้องวงจรปิดเป็นการจำหน่ายสินค้า

แต่ทางบริษัทมองว่าเป็นการบริการมากกว่าเนื่องจากทางบริษัท ต้องคอยเข้าไปตรวจเช็คสินค้าเป็นระยะ เพื่อสร้างความพร้อมให้กับสินค้าตลอดระยะเวลาในการรับประกันสินค้า เราไม่ได้จำหน่ายสินค้าเพียงอย่างเดียวแต่ทางเราเน้นงานด้านบริการเป็นสิ่ง สำคัญ จึงได้เลือกสินค้าที่เราสามารถให้การรับประกันได้สูงสุดและสร้างความพึงพอใจ ให้ลูกค้าได้มากที่สุด

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *