วิธีการเลือกเลนส์กล้องวงจรปิด

งานลงคะแนนขนาดของเลนส์กล้องวงจรปิด

เลนส์กล้องวงจรปิดเลนส์สิ่งกล้องวงจรปิดมีอยู่บท สรุปอย่างมากต่อข้อความคมชัดของภาพที่ปรากฏบนจอภาพ การคัดชดใช้เลนส์นั้นต้องพิจารณาตั้งแต่ความยาวโฟกัส พักจุดโฟกัสของเลนส์กับมุมการมองเห็น และขนาดของเลนส์
เรื่องแถวโฟกัส (Focal length) คือระยะจากเลนส์ถึงจุดที่แสงหักเหมา บั่นกักด่าน
เมื่อ แสงเดินทางมาจากวัตถุ หรือช่องไฟจากจุดกึ่งกลางเลนส์ถึงจอรับภาพ ซึ่งภาพจะชัดเจนที่สุดเมื่อเลนส์จับภาพวัตถุในระยะที่ไกลที่สุด หรือระยะอนันต์
ความแวงโฟกัสมีผลกับ 1. องศาการมองเห็นภาพ หรือ Angle of view หรือพื้นที่ในการรับภาพ เลนส์กระแสความยาวเหยียดโฟกัสแต่ละอันจะให้องศาในการรับภาพไม่เท่ากัน เลนส์พื้นที่ประกอบด้วยความยาวโฟกัสสั้นกว่าจะมีพื้นที่การมองเห็นภาพกว้าง กว่า 2.ความผิดเพี้ยนของภาพ โดยเลนส์ที่กอบด้วยความยาวโฟกัสสั้นกว่าจะให้สัดส่วนของวัตถุผิดเพี้ยนเป็น กำลังกระทั่ง เช่น เลนส์ 3.6 มม. จะให้ทัศนียภาพสิ่งของออกแนวโค้งๆ ปัจจัยที่อยู่ใกล้ก็อาจจะดูบวมกว่าความเป็นจริง บานตะเกียงกระทั่งเลนส์ 4 มม. เป็นต้น 3. ระยะชัดลึกของภาพ หรือ Depth of field คือระยะไกลสุดที่สามารถมองเห็นภาพได้ชัดตลอด เลนส์ที่มีความยาวโฟกัสสั้นกว่า จะมีระยะชัดลึกของภาพน้อยกว่า เช่น เลนส์ 4 มม. จะมีวรรคชัดลึกน้อยกว่าเลนส์ 8 มม. หรือก็คือ เลนส์ 8 มม. จะมองภาพได้ไกลกว่าเลนส์ 4 มม.
กรณีแถวโฟกัสแบ่งได้ 2 ชนิดหลักๆ คือ
1. เรื่องแถวโฟกัสคงที่ (Fixed Focal Length) มีอยู่ด้วยกันหลายขนาด เช่น 8.0 ม.ม. (สำหรับ CCD ขนาด 1/3 นิ้ว) 12 ม.ม. (สำหรับ CCD ขนาด 1/2 นิ้ว) 16 ม.ม. (สำหรับ CCD ขนาด 2/3 นิ้ว) เป็นต้น การเลือกใช้คืนเลนส์ที่มีความยาวโฟกัสคงที่นี้ พึงจะเลือกสรรกินตามความต้องที่จะได้ขนาดของภาพ
ความยาวโฟกัสจักกอบด้วย ความ สัมพันธ์กับมุมมองภาพ ความยาวโฟกัสที่มีค่าตัวเลขมาก การเห็นภาพจะแคบ ความยาวโฟกัสที่มีค่าตัวเลขน้อย มุมมองภาพจะกว้าง
2.ความยาวโฟกัส ทำให้เสมอหาได้ (Variable Focal Length) ยังแบ่งออกได้ ซึ่งมีแบบปรับด้วยมือ (Manual Zoom) หรือ ปรับขนาดภาพด้วยมอเตอร์ (Motorized Zoom) ซึ่งความยาวโฟกัสที่ปรับที่ว่างแบบอัตโนมัติ จะมีมอเตอร์ทำหน้าที่ เปิด-ปิดมู่ลี่อาภาของเลนส์

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *